Klan Fénixe

Klan Fénixe lze běžnému člověku se základním fantasy vzděláním nejlépe popsat připodobněním k magické univerzitě (ne, Bradavice opravdu ne!). Ze všech velkých klanů patří k těm nejvíce znalým na polích magie, mysticismu a spiritualismu. Klan zde není veden šampionem nýbrž uskupením nazývaném “Council of Five” tedy Koncil Pěti, někdy také Elemental Council. Koncil je složen z 5 Shugenja mistrů každého z 5 elementů. Oheň, země, voda, vzduch a nicota. Fénix hledá především rovnováhu a je velikým pacifistou. Nevyhledává konflikty nicméně již několikrát do konfliktu druhých zasáhl, aby zabránil dalšímu utrpení na obou stranách. V momentě kdy Phoenix zasáhne, většinou nezůstane kámen na kameni. Síla pěti elementů v rukách nejmocnějších Shugenja z celého císařství umí rozpoutat peklo.

Když došlo k pádu 10 Kami z nebes na zem (Fall of the Kami), byl u toho Shinsei, the little teacher. Tato postava, přestože smrtelník, byla nositelem moudra a znalostí a v průběhu let, několikrát svou moudrost poskytla jednotlivým Kami. Kami Hantei, první císař Rokuganu, čili Hantei první, byl vyhledán Shinseiem, aby mu vyjevil nebezpečí jež představuje zlo v Shadowlands. Shinsei a císař spolu hovořili dlouho o mnoho různých věcech a jejich hovoru byl přítomen i Kami Shiba, zakladatel Fénixe. Shiba patřil ze všech Kami k těm nejmoudřejším a nejvíce prahnoucím po vzdělání a vědomostech. Celý hovor mezi císařem a Shinseiem zapisoval a nechal tak vzniknout Tao of Shinsei, tedy volně přeloženo, Shinseiova cesta. Toto dalo vzniknout náboženství, které je rozšířené po celém Rokuganu – Shinseismu. Hlavní myšlenkou tohoto náboženství je, že každý smrtelník se může stát rovným božské bytosti, pokud bude následovat cestu osvícení. Tao of Shinsei je momentálně dost překrouceno skupinou “Sect of perfect land” čili sektou zaslíbené země. V jejich podání by vzýváním Shinseie měl člověk být vysvobozen z kola reinkarnací a dojít země zaslíbené. Toto učení z něj vlastně dělá něco jako boha, čili kacířství jak vyšité a Fénix jej trestá smrtí.

Při založení říše Rokuganu císařem, dostal Shiba, první Fénix, severo-východní část území do své správy. Na tomto území žil kmen Isawa. Jeho zakladatel, muž se jménem Isawa (ano, jmenují se stejně) zároveň založil Koncil pěti, kde všech 5 členů byly jeho sourozenci. Isawa (muž) nikdy nechtěl aby jeho kmen byl součástí říše, nicméně aby unikl hněvu císaře, dobrovolně se stal členem Fénixe. Shinsei, the little teacher ve svých rozhovorech přesvědčí císaře, že je potřeba vyslat do Shadowlands skupinu bojovníků, kde každý ze 7 Kami, vyšle svého zástupce, neboť Kami sice provází síla, smrtelníky však štěstí a mají tak větší šanci na úspěch. Shiba, první Fénix požádal Isawu – nejmocnějšího Void Shugenja té doby, aby to byl on, kdo jej bude “reprezentovat” na oné pouti. Ten však odmítl. Shiba pak učinil něco, co nikdo z jeho božských Kami před ní neučinil. Poklekl před Isawou a přísahal mu vazalství (Bend the Knee) a že navždy bude ochraňovat jeho rodinu. Isawa souhlasil a s dalšími 6 bojovníky zbylých klanů spolu s Shinseiem, se vydali do Shadowlands.

Shiba, první Fénix měl o Shinseie strach a tak poprosil členy rodiny Isawa aby využili svého umění Shugenja a podali mu o skupině zprávu. Ti mu vyjevili, že pouze 2 členové ze skupiny stále ještě žijí z toho jeden je na pokraji smrti. Shiba při myšlence ztráty Shinseie a s ním veškeré moudrosti, okamžitě vyrazil do Shadowlands, kde dorazil právě včas, aby pobil všechno co mu přišlo do cesty a následně zachránil Shinseie a bojovníka od Škorpiona. Sám byl přitom smrtelně raněn. Z důvodu slibu, který učinil svým vlastním dětem a klanu Isawa (již ne kmen), ukotvil svojí duši v jeho kataně nesoucí jméno Ofushikai.

 

 

 

Klan Fénixe se skládá z následujících rodin:

Shiba – původní jméno jedné z 10 božských bytostí (Kami), které spadli na zem. Rodina Shiba je hlavní vojenskou silou klanu Fénixe. Mnoho z jeho válečníků fungují jako ochránci Fénixových Shugenja. Šampionem klanu se může stát pouze Shiba, kdy šampion není volen na základě schopností či rodové linie ale skrze meč Ofushikai. Šampion podléhá Koncilu pěti.

Isawa – skrze vazalství, které složil Shiba, první Fénix, je Isawa vedoucí a hlavní rodinou Fénixe. Většina tradic a technik praktikovaných Shugenja po celém císařství vychází právě z této rodiny. Neexistuje klanu, kde by se rodilo tolik dětí se schopností naslouchat kami (malé K) oproti zbytku říše.

Asako – pokud můžeme prohlásit, že Isawa je myslí Fénixe a Shiba jeho paží, pak Asako je srdcem. Přestože se jedná o rodinu složenou především z mnichů (Monk) je k nim přistupováno jako ke kastě Samuraiů, obdobně jako u Ise Zumi u Draka. Jejich hlavním smyslem je zachování vědění a tak trait Scholar najdete u většiny postav této rodiny.